Materská škola, Dr. Janského č.8, 965 01 Žiar nad Hronom

 

V školskom roku 2020/2021 a v školskom roku 2021/2022 sa v našej materskej škole navýšil počet pedagogických zamestnancov o 2 školské špeciálne pedagogičky a dve pedagogické asistentky v rámci projektu:

 

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

 

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk  
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk  
Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk   

NP POP II
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/logotypy-a-manual-pre-informovanie-a-publicitu

 

2021 np pop ii farebne 

 

 

 

 

Milí rodičia a zákonní zástupcovia detí

 

V tejto sekcii Vám spolu s pedagogickými asistentkami ponúkame aktivity rozdelené do 3 oblastí:

1. Vzdelávacie prezentácie, prednášky o problematike detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

2. Edukačné aktivity

3. Relaxačné a terapeutické aktivity

 

Po odkliknutí sa Vám zobrazia Vami vybrané informácie a aktivity. Materiály do všetkých troch oblastí budeme priebežne dopĺňať.


Zároveň Vám ponúkame možnosť napísať nám na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Vaše otázky týkajúce sa problematiky
pri výchove a vzdelávaní detí predškolského veku. Radi na ne odpovieme, poradíme.

 

Tešíme sa na spoluprácu
Školská špeciálna pedagogička a pedagogické asistentky materskej školy

 

 

NÁPLŇ PRÁCE
ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

 

Špeciálny pedagóg
- Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie
deťom so zdravotným znevýhodnením (s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s viacnásobným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami, s reedukáciou porúch správania),
deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
deťom s nadaním.
- Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom materskej školy.
- Spolupracuje so zariadeniami CPPPaP alebo CŠPP.
- Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených detí a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP alebo CŠPP.
- Pri svojej práci využíva podľa potreby rôzne pomôcky, obrázkový, výtvarný a pracovný materiál, pracovné zošity a listy, pracuje s detskou a odbornou literatúrou.
- Systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou MŠ.
- Aktívne sa zúčastňuje zápisu detí do 1. ročníka ZŠ alebo ŠZŠ.
- Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

 

Práca s deťmi
Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí pozorovanie, vyhľadávanie detí, u ktorých sa prejavia ťažkosti pri výchove a vzdelávaní a priama práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v ich materskej škole. Pri práci s deťmi so ŠVVP sa venuje rozvíjaniu tej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.

 

Práca s učiteľmi a asistentmi
Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom učiteľov pri výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP. Vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracuje odporúčania k nastaveniu stimulačných programov. S učiteľmi a asistentmi sa spolupodieľa na vytváraní, aktualizácii, inovácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu (IVVP) pre deti so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi.
Priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom a pomáha riešiť vzniknuté výchovno – vzdelávacie problémy. Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje učiteľov v oblasti prístupu k deťom so ŠVVP a ich zákonným zástupcom.

 

Práca s rodičmi
Konzultáciu s rodičmi môže iniciovať špeciálny pedagóg na základe odporúčaní učiteliek dieťaťa so špecifickými potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodičov a učiteľov a hľadanie spoločného postupu pri výchovno-vzdelávacom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických potrieb. Špeciálny pedagóg sa snaží čo najviac zaangažovať do spolupráce rodičov dieťaťa, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia.
Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodičov v ich náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb
Školský špeciálny pedagóg úzko spolupracuje s odborníkmi v CPPPaP alebo CŠPP. Spolupodieľa sa na vypracovávaní charakteristík detí a odporúčaní na vyšetrenie. Je sprostredkovateľom medzi materskou školou, CPPPaP alebo CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho dieťaťa. Každé integrované dieťa musí byť pravidelne sledované psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti.

 

 

Teším sa na aktívnu spoluprácu.
Mgr. Eva Žiaková                             

kontaktné informácie -       

 

 

Pin It