Projekt Erasmus+

"Učíme sa navzájom" 

 Erasmus

 Program:  Erasmus+
 Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
 Akcia: KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Názov projektu: Učitelia deťom
Celkové trvanie projektu: 12 mesiacov
Doba realizácie projektu: 01.09.2019 – 31.08.2019
Maximálna výška grantu: 6 460,00 EUR
Zmluva o poskytnutí grantu: 2019-1-SK-KA101-060265
Koordinátor projektu:  Mgr. Martina ŠimkováCiele projektu:
1. Spoznať príznaky šikanovania, naučiť sa ako sa prejavujú a odlíšiť ich od podpichovania, naučiť sa výchovné metódy pri jeho eliminácii a odstraňovaní.
2. Zoznámiť sa so špecifickým vzdelávaním detí s poruchami autistického spektra. Získať vedomosti z oblastí diagnostiky a prejavov správania, spoznať metódy a formy práce s takýmito deťmi.
3. Spoznať inovované metódy a konkrétne aktivity pri pohybových činnostiach v MŠ.
4. Spoznať kreatívne metódy vyučovania angličtiny s deťmi v každodenných aktivitách.
5. Spoznávať medzinárodné tendencie v obsahu a metódach v predškolskom vzdelávaní, vytváranie medzinárodných partnerstiev.

 

Účastníci projektu:
V projekte je plánovaný jeden kurz Pojď si se mnou hrát pre 4 účastníkov. Obsah kurzu sa týka 4 tematických oblastí, ktoré materská škola rieši svoje problémy z EPR. Preto sme sa rozhodli pre 4 účastníkov, aby každá tematická oblasť mala svojho tútora, ktorý neskôr, po skončení mobility sa jej bude venovať a rozpracuje ju pre ostatných učiteľov materskej školy. Účastníci projektu sú učiteľky materskej školy. Učiteľky sú zväčša s dlhodobou praxou.
Výber účastníkov budeme realizovať v mesiacoch október – december.
Kritériá výberu a výberový proces:
- prezentácia prečo chce kurz absolvovať, čo z neho chce využívať v praxi
- popis ako chce implementovať získané informácie do systému materskej školy
- aktivity v ktorých chce odovzdávať skúsenosti ostatným učiteľom
Ku týmto kritériá škola dala podmienku, že účastníci budú z rôznych pracovísk. Za každé kritérium bude maximálne 10 bodov. Účastníci musia prezentovať konkrétne fakty a svoje aktivity. Výberové konanie bude realizovať výberová komisia zložená z 3 členov.

Aktivity projektu:
Kurz: Pojď si se mnou hrát
Prijímajúca organizácia: AGAMOS s.r.o., se sídlem Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Termín a miesto realizácie: 20.4.-24.4.2020, Olomouc, Česká republika

Kurz sa zameriava na 4 oblasti:
Angličtina zábavou pre deti i učiteľov
Inspirovať pedagógov k maximálnemu využívaniu vlastných skúseností, schopností a kreativity pri vytvorení zábavného a úspešného programu zoznamovania s angličtinou. Zaraďovať angličtinu nenásilne do každodenných aktivít.
Prečo si deti vzájomne ubližujú – prejavy príznakov šikany v MŠ
Ako rozlišovať šikanovanie od dobiedzania. Informácie upozorňujúce na zárodky a možnosti riešenia negatívneho spoločenského javu – príznakov rodiacej sa šikany už v MŠ.
Špecifické prístupy v práci s dieťaťom s PAS v MŠ
Zoznámiť pedagogických pracovníkov so špecifikami vzdelávania detí s PAS pri spoločnom vzdelávaní v materskej škole. Získajú základnú informáciu z oblasti diagnostiky, rozdelení PAS a prejavov správania. Predstavené budú konkrétne metódy a formy práce s deťmi s PAS, aplikácia podporných opatrení vo vzdelávaní. Realizovaná budú praktické cvičenia účastníkov, zamerané na využitie metodiky štruktúrovaného učenia, tvorby pomôcok, postupy pri práci s motiváciou.
Tradičné i netradiční pohybové činnosti a hry v MŠ
Praktické ukážky pohybových hier s aktívnou účasťou účastníkov. Využitie netradičného i tradičného náčinia. Účastníci sa prakticky zoznámia s pohybovými hrami a činnosťami tak, aby byli schopní ich používať vo svojej praxi.

 

Očakávané vzdelávacie výstupy:
Prostredníctvom kurzu chceme zlepšiť:
- vedomosti a zručnosti pri integrácii detí s poruchami autisického spektra,
- vedomosti o diagnostických metódach rozdelenia porúch autisitckého spektra, vedomosti o správaní detí a metódy zisťovania zaradenia do spektra detí,
- používanie metodiky štruktúrovaného učenia pri identifikovaných PAS,
- zručnosti pri tvorbe pomôcok, pri motivačných postupoch s deťmi,
- vedomosti pri identifikácii prvkov šikany a ich eliminácie,
- vedomosti a zručnosti rozoznávania šikanovania a bežného podpichovania medzi deťmi,
- zručnosti v pohybových hrách a činnostiach,
- vedomosti o využívania tradičného a netradičného náradia počas celodenných aktivitách,
- zručnosti so zaraďovaním angličtiny do bežných pracovných činností v MŠ,
- skúsenosti s používaním anglického jazyka pri práci s deťmi - metóda CLIL.


Program Erasmus+:
Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020.
Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.
Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. 

 

 

Na stiahnutie: 

Projekt Erasmus+  ZMLUVA  
Oznam na výberové konanie  
Povinná príloha - Súhlas s používaním osobných údajov 

Verejné obstarávanie v projekte služby

Diseminácia

 

 

Pin It