Projekt Erasmus+

"Učíme sa navzájom" 

 Erasmus

 Program:  Erasmus+
 Kľúčová akcia 1:  Vzdelávacia mobility jednotlivcov
 Akcia:  Mobilita učiacich sa a zamestnancov
 Typ akcie:  Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
 Názov projektu:  Učíme sa navzájom (We are learning from each other)
 Celkové trvanie projektu:  12 mesiacov
 Doba realizácie projektu:  1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
 Maximálna výška grantu:  7 385,00 EUR
 Zmluva o poskytnutí grantu:  č. 2018-1-SK01-KA101-046202
 Koordinátor projektu:  Mgr. MartinaŠimková, riaditeľka školy

 

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020, poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.

Realizovaním projektu chceme naplniť ciele:
1. Rozširovať program enviromentálnej výchovy s prepojením na všetky činnosti materskej školy
2. Zaviesť vzdelávací systému Step by Step, ktorý umožní budovať postoje, vedomosti a zručnosti
3. Medzinárodnú otvorenosť školy, budovanie vzájomnej spolupráce s inými európskymi organizáciami prostredníctvom účasti na projektoch
4. Akceptovanie a prijímanie vyučovacích techník a metód iných európskych krajín, podpora inovácií vo výučbe

Realizovaním hospitácie účastníci získajú:
1. vedomosti zo vzdelávacieho systému Step by Step
2. vedomosti a zručnosti z metodiky výučby detí
3. získajú vedomosti o enviromentálnych aktivitách a dokumentáciu k enviromentálnej výchove

Projekt je zameraný na získanie skúseností:
1. zo zavádzania vzdelávacieho systému "Začať spolu" alebo Step by step
2. získaní informácií, praktických poznatkov o realizácii environmentálneho programu, jeho aplikácii do vyučovacieho procesu a vzdelávacieho programu
3. používania inovatívnych metód 

 

Na stiahnutie: 

Projekt Erasmus+  ZMLUVA  
Oznam na výberové konanie  
Povinná príloha - Súhlas s používaním osobných údajov
 

Verejné obstarávanie v projekte služby

Diseminácia

 

 

Pin It