Zameranie triedy   Ales

Vytvára podmienky pre rozvíjanie jedinečnej osobnosti každého dieťaťa prostredníctvom využívania netradičných viaczmyslových pomôcok a špecifických metód.

 

Cieľ
Rešpektovať osobnosť dieťaťa, samostatnú činnosť a slobodu voľby v pedagogicky pripravenom prostredí triedy MŠ, kde má dieťa možnosť učiť sa a osvojovať si poznatky individuálnym spôsobom a vlastným tempom so zapojením všetkých zmyslových orgánov.

 

Špecifické ciele:
• Rozvíjať jemnú motoriku a vizuomotoriku detí s využívaním netradičného viaczmyslového výukového materiálu
• Zažívať jasné štruktúry a poriadok v usporiadaní materiálu, ako aj v jeho používaní, čím si dieťa vytvára vnútorný (psychický) poriadok, zmyslovo-rozumovú jednotu, ako nevyhnutnú prípravu pre ďalšie vzdelávanie
• Prostredníctvom slobodnej voľby viesť dieťa k úspechu, sebazdokonaľovaniu a dôstojnosti,
• Naučiť deti starať sa o seba, získať pocit sebaúcty a sebaistoty, rešpektovať druhých a spolupracovať s nimi,
• Naučiť deti samostatne vyhľadávať informácie, triediť ich, spracovávať a vytvárať vlastné interpretácie skutočnosti,
• Vytvárať a udržiavať partnerský vzťah s rodinou, navzájom spolupracovať a komunikovať, spoločne postupovať pri výchove a vzdelávaní dieťaťa,
• Uplatňovať individuálny prístup, ktorý rešpektuje individuálne zvláštnosti a osobitosti každého dieťaťa.

 

Charakteristika triedy:
Trieda ALEŠ je súčasťou elokovaného pracoviska Rudenkova č.1, ktoré je súčasťou Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8. Poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. Zameranie triedy Aleš je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, kde sa v súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uplatňujú výchovné princípy pedagogiky Márie Montessori. Základom je vychovávať deti bez stresu, v pokojnom a milujúcom prostredí, kde hlavnou ideou je slobodne zvolená činnosť, ktorá vychádza z potrieb dieťaťa.
„Pomôž mi, aby som to urobil sám“ – prosba dieťaťa sa stala krédom nielen pedagogičky Márie Montessori, ale aj našich pedagógov, ktoré sa zúčastňujú montessori školení MvDr. Štarkovej, z ktorých získavajú certifikáty k jednotlivým oblastiam.
Našim cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú deti prirodzene rozvíjať a kde si uchovajú svoju zvedavosť, tvorivosť a radosť z poznávania.

 

Interiér:
Priestor učebne je vkusne a účelne zariadený nábytkom a policovým systémom prispôsobenými výške detí. Prostredie je usporiadané tak, aby umožnilo dieťaťu skúmať a učiť sa samostatne, bez vonkajšej pomoci. Ak je získanie zručnosti rozložené na malé kroky, ktoré môže dieťa uskutočňovať bez pomoci dospelého, tak nepotrebuje dlhý výklad a je schopné samostatne dôjsť k cieľu.
Vonkajšie prostredie svojim usporiadaním nepôsobí chaoticky, pretože veľa podnetov sťažuje orientáciu dieťaťa. Usporiadanie predmetov, nadväznosť úloh a cvičení napomáhajú dieťaťu v hľadaní riešenia. Priestor je rozlíšený do oblastí: praktický život, zmyslová výchova, jazyk, matematika a geometria, kozmická výchova (biológia, zemepis, botanika, zoológia, fyzika, chémia).

 

Exteriér:
Školský dvor MŠ je priestranný, esteticky upravený, spĺňa bezpečnostné kritéria pre voľný pohyb a hry detí. Vysadený je listnatými a ihličnatými stromami. V rámci projektu Kútik zdravia bol vytvorený záhon vysadený ovocnými krami. Na obrobenom políčku sa deti oboznamujú s prácou v záhrade a manipuláciou so záhradným náradím. Školský dvor je vybavený detskými preliezkami, pieskoviskom, šplhacou vežou s dostatkom voľnej trávnatej plochy. Súčasťou dvora je aj altánok, drevené sedenie a lavičky, ktoré využívame na oddych, relaxáciu, ale aj edukačné aktivity.

 

Projekty:
Obsah pripravujeme.

 

Aktivity:
Obsah pripravujeme.

 

 

 

Pin It