Zameranie
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne aktivity, aktivity rozvíjajúce jazykovú gramotnosť detí cez rozprávky.
O spoluprácu s detskými jasľami a zabezpečenie plynulého prechodu detí z DJ do MŠ

 

Cieľ
Prostredníctvom rozprávok rozvíjať jazykovú gramotnosť, formovať pozitívne hodnotové orientácie detí súvisiace s ochranou životného prostredia a celkovým zdravým životným štýlom.

 

Špecifické ciele:
1.) Prostredníctvom rozprávok rozvíjať jazykovú gramotnosť detí a formovať pozitívne hodnotové orientácie,      asertívne správanie bez prejavov agresivity a vôľové vlastnosti detí. Získať prvotné základy komunikačných      schopností.
2.) Rozvíjať u detí environmentálne cítenie, zvnútorniť hodnoty súvisiace s ochranou životného prostredia a           celkovým zdravým životným štýlom.
3.) Zabezpečiť plynulý prechod detí z detských jasieľ do materskej školy.

 

Charakteristika:
ET Ul. Sládkovičova č.1 Žiar nad Hronom sa nachádzajú vo výhodnej lokalite mesta, v účelovej budove. Budova má hospodársku časť, v ktorej je účelová kuchyňa a skladovacie priestory, kancelária vedúcej ŠJ, šatňa, sprcha a WC.  Nachádza sa tu technická miestnosť so samotným vchodom, s rozvodmi a meračmi energií, slúžiaca tiež ako dielňa pre údržbára. V priestoroch ET je jedno oddelenie mestských detských jasieľ.

 

Exteriér:
K objektu budovy patrí aj veľká trávnatá školská záhrada a dvor vybavený záhradným zariadením: hojdačky, kolotoč, preliezky, lavičky. Na školskom dvore sú 3 veľké pieskoviská. Po okrajoch záhrady sú 4 drevené domčeky, ktoré slúžia v lete na oddych detí, na realizáciu tvorivých hrových aktivít. Prístupovú cestu lemujú tuje, v záhrade sú smreky a borovice. Okrasou dvora sú 2 veľké terasy (jedna slúžia jasliam, druhá materskej škole), ktoré slúžia na pohybovo-relaxačnú činnosť detí, na uplatňovanie sezónnych činností, bezpečný pobyt vonku a loptové hry. Priestorové členenie a vybavenie školského dvora vytvára pre dieťa priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry. V záhrade je vytvorený priestor na environmentálne aktivity, ako aj priestor na oddych a relaxáciu. V celom areáli ET je veľa zelene, okrasných kríkov, kvetov, ktoré spríjemňujú celkové prostredie pre deti , rodičov a zamestnancov. Areál budovy je oplotený kovovým plotom.

 

Interiér:
V interiéri ET máme 3 triedy pre deti od 3-6 rokov so samostatnými šatňami, hygienickými zariadeniami a spálňami. Triedy pre 2-3 ročné deti sú na poschodí dve, sú rozmerovo najmenšie, k čomu je prispôsobený aj počet detí. Triedy zabezpečujú plynulý prechod detí z DJ.Každá trieda má svoju umyváreň so sprchou, WC a šatňu vybavenú skrinkami a lavičkami. Všetky triedy sú pomerne dobre vybavené didaktickou technikou, učebnými pomôckami, hračkami , materiálnym vybavením a 4 PC pre deti.
Herňa, ako edukačné prostredie dáva deťom priestor pre hrové, pracovné aktivity, voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry.
V budove sú vytvorené priestory na cvičenie detí / vestibul/.Pre učiteľky je vytvorená miestnosť / knižnica/ na štúdium odbornej literatúry, tiež s možnosťou práce na PC a odborný rast aj prostredníctvom získavania informácií cez internet.
Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom zariadenia školského stravovania vo vlastnej budove.
Spĺňa podmienky zdravého stravovania detí v zariadení.
Materiálno-technické a priestorové podmienky ET vyhovujú hygienickým, estetickým podmienkam a najmä požiadavkám školy , z hľadiska vplyvu na plnenie cieľov ŠVP a poslania predškolského zariadenia.

 

Projekty:
Malí záhradníci, Zeleň patrí deťom, Zdravý úsmev, Škôlka bez slzičiek.

 

Aktivity:
Výučba Aj, ľudové tradície,výtvarné aktivity, rozvíjanie počítačovej gramotnosti- práca s interaktívnou tabuľou.

 

 

 

Pin It