ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

                                                       na stranku

 

Materská škola je v prevádzke v pondelok až piatok od 6.00 do 16.30 hod

Riadime sa aktuálnymi epidemickými nariadeniami ÚVZ. 

Pred príchodom do materskej školy nezabudnite uhradiť príspevok za škôlku a zálohu za stravu! 

 

Čo potrebuje Vaše dieťa do škôlky:

- prezúvky (nie šľapky)

- pyžamo

- náhradné oblečenie (spodnú bielizeň, ponožky, pančušky, tepláky, tričko...) 

- hygienické potreby (hrebeň, 2ks tekuté mydlo, 5 ks toaletný papier, 3 bal. hygienické vreckovky, 1 bal. vlhčené utierky (len v macíkovej triede), plachta na lehátko (len v sovičkovej triede) 

- vlastnú fľašu s čistou vodou

VŠETKY VECI POPROSÍME OZNAČIŤ MENOM!

 

 

 

 

 

 

Pin It

 V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla  do 30. apríla.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roka 2021/2022 dieťa narodené v termíne:

od 01.09.2014 do 31.08.2015 alebo dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

 Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 6/2018 mesta Žiar nad Hronom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách :

Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,  Žiar nad Hronom (http://www.zsjanzh.edu.sk/)

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom (https://dvojka.edupage.org/)

Základná škola Jilemnického ul. č. 2,  Žiar nad Hronom (https://zsjilemnickehozh.edupage.org/)

na školský rok 2021/2022 uskutoční dňa:

                                      01. apríla 2021 (štvrtok) od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Forma: bez osobnej prítomnosti detí!

 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností konkrétnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky využitím jednej z nasledujúcich možností:

1. elektronickou formou: na stránke školy si nájde elektronickú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú vyplní a odošle on-line  alebo do e - mailovej schránky školy najneskôr do 01.04.2021,

 2. ak má zákonný zástupca aktívnu elektronickú schránku: poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom najneskôr do 01.04.2021,

3. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa bez prítomnosti dieťaťa v deň zápisu do školy (01.04.2021), vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

Upozorňujeme, že termín a podmienky zápisu sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Pin It

msVcielka

Chceme Vás aj tento rok poprosiť o podporu nášho OZ "Veselá Včielka". Vašu pomoc si vážime a veríme, že prispejete aj v tomto roku 2% z Vašich daní na dobrú vec - zlepšenie prostredia MŠ pre naše deti. Ďakujeme !

 

Attachments:
Download this file (vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf)vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf132 kB
Pin It

 

 

Vážení rodičia
Vzhľadom k tomu, že prevádzka Materskej školy a jej elokovaných pracovísk bola v mesiaci FEBRUÁR obmedzená len pre rodičov pracujúcich pre kritickú infraštruktúru a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu, rodičia detí, ktoré sa nezúčastnili VVP v MŠ ani jeden deň, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ NEUHRÁDZAJÚ (žiadosti o prerušenie dochádzky a odpustenie príspevku sa nepodávajú!!).
Deti, ktoré sa zúčastnili VVP v MŠ aspoň jeden deň, uhrádzajú príspevok v sume, ktorá je určená vo VZN č. 8/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom v platnosti od 1.1.2021.

Pin It

Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia sa nezlepšuje prevádzka MŠ je od 01.03.2021 naďalej OBMEDZENÁ – zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.  Upozorňujeme na povinnosť pri nástupe do MŠ sa preukázať aktuálnym potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek a zároveň podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Rodičom detí, ktorí sa nemôžu zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu dávame do pozornosti aktivity, (edukačné materiály, pracovné listy), ktoré  hrovou formou rozvíjajú kompetencie detí a zároveň môžu spríjemniť chvíle strávené v rodinnom prostredí

https://www.ziarskeskolky.sk/index.php/uvod/skolka-doma

Špeciálni pedagógovia ponúkajú edukačné, relaxačné, terapeutické aktivity, vzdelávacie prezentácie, prednášky https://www.ziarskeskolky.sk/index.php/uvod/skolsky-specialny-pedagog

Veríme, že túto náročnú situáciu spoločne zvládneme a v zdraví sa všetci  onedlho stretneme.

S ďalšími informáciami, pokynmi a usmerneniami Vás budeme bezodkladne informovať.

 

Pin It