Zameranie:msVcielka
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy a využíva možnosti okolitého prírodného prostredia.

 

Cieľ:
Rozvíjať a podporovať u detí environmentálne cítenie, posilňovať úctu k prírodnému prostrediu.

 

Špecifické ciele:
1.) Zabezpečovať telesnú pohodu, ochranu a posilňovanie organizmu dostatkom voľného pohybu vo vhodnom, zdraviu prospešnom prostredí.
2.) Dôsledne sa zaoberať témou prírody a životného prostredia, rozvíjať ekologické cítenie, nadobúdať vedomosti, schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať.
3.) Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie príležitosti a podnety, ktoré prebudia v deťoch aktívny záujem a chuť dívať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj ukázať čo samé dokážu a vedia.
4.) Prezentovať prírodu ako zdroj radosti a krásy a ako ideálneho miesta na vytváranie pozitívneho vzťahu k nej.

 

Charakteristika:
MŠ elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 v Žiari nad Hronom poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a tiež s možnosťou poldenného pobytu. Edukačnú činnosť zabezpečuje 7 pedagogických zamestnancov. Elokovaná trieda je umiestnená v účelovej budove s 3 heterogénnymi triedami.

 

Exteriér:
Materská škola má priestranný dvor upravený pre potreby detí, na ktorom sú lavičky, preliezky, drevený domček a prekryté pieskovisko . Na dvore je vysadených niekoľko väčších i menších stromov, kríkov, záhradka s ovocnými kríkmi, ktorá sa využíva vo výchovno - vzdelávacom procese...

 

Interiér:
Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí : vstupná hala, kuchyňa, sklady, priestory pre prevádzkových zamestnancov, trieda Aleš /alternatívna ekologická škôlka / s vlastným príslušenstvom (WC, umyváreň, šatňa ) a spálňou.
Na poschodí sa nachádza kancelária zástupkyne, sklad, príručná kuchyňa, 2 triedy so spoločným príslušenstvom, (WC, umyváreň), 2 šatne . Obidve triedy plnia funkciu herne, jedálne aj spálne. Obe poschodia sú spojené vnútorným schodišťom. V suteréne budovy sa nachádzajú sklady a vlastná kotolňa na plynné palivo, tiež vlastný ohrev vody.

 

Projekty:
Zdravý úsmev, Protech, Dorotka a jej priatelia, Útulný dvor pre najmenších.

 

Aktivity:
Výučba Aj, hipoterapia., hry vo vode, práca s PC.

 

 

 

Pin It