Zameranie:

Obohacuje výchovu a vzdelávanie o hudobné a hudobno – dramatické činnosti.

 

Cieľ:
Rozvíjať  zdravé sebavedomie a sebaistotu detí. Podporovať jedinečnosť detí, nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa so zameraním na hudobno – dramatické činnosti.

 

Špecifické ciele:
1.) Rozvíjať zmyslové vnímanie a sluchovú citlivosť pri speváckych činnostiach.
2.) Podnecovať originalitu, predstavivosť a fantáziu v hudobno-dramatických činnostiach.
3.) Osvojiť si elementárne základy pohybovej kultúry a rytmiky.

 

Charakteristika:
Elokované pracovisko sa nachádza na sídlisku ETAPA, do prevádzky bola daná v roku 1980. Je umiestnená v 2 účelových budovách na Ul. Rázusova č.6 Žiar nad Hronom, poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť ( podľa požiadaviek a potrieb rodičov) pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Deti sú zaradené v štyroch triedach spravidla rovnakého veku.

 

Exteriér:
Areál tvoria ihriská, spevnené a trávnaté plochy, kvetinové záhony, skalka, miniamfiteáter a drevený altánok. Ihrisko je zariadené preliezačkami z kovového aj dreveného materiálu, hojdačkami, pieskoviskom. Spevnená plocha slúži aj ako dopravné ihrisko. Celým školským areálom sa tiahne asfaltový chodník, ktorý slúži aj na športové a dopravné hry na kolobežkách.
Stravovanie je zabezpečené v školskej kuchyni, deti a zamestnanci sa stravujú v ET. Stravovanie je zabezpečené v triedach, pretože nedisponujeme so samostatnou jedálňou.

 

Interiér:
Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Poskytuje deťom priame, bezprostredné zážitky, dáva voľný priechod ich iniciatíve a podporuje vnútornú motiváciu.
V školskej dvojpodlažnej budove sa nachádzajú 4 triedy s príslušenstvom ( šatňa, umyvárka a WC). Triedy plnia funkciu herne, jedálne aj spálne. Na každom poschodí sa nachádzajú dve triedy a majú svoje logá: lienky, motýliky, včielky a sovičky. Vybavenie hračkami je primerané, ich výberu, kvalite a veku. Primeranosti venujeme zvýšenú pozornosť. Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo, slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
V hospodárskej budove sa nachádzajú kancelárie pre zástupkyňu a vedúcu školskej jedálne, kuchyňa s príslušenstvom a príručné sklady.

 

Projekty:

Protech, Evička nám ochorela, Zdravý úsmev

 

Aktivity:

Výučba AJ v priestoroch Mš, Environmentálne aktivity, Predplavecká príprava, Individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou, Hudobno - pohybovými, speváckymi a literárno - dramatickými činnosťami rozvíjame a podporujeme u detí zdravé sebavedomie a sebaistotu, Noc v Mš, Digitálnymi technológiami podporujeme jedinečnosť, nadanie a záujmy každého dieťaťa / digitálny mikrofón, kamera, mikroskop, hovoriace štipce, interaktívne tabule... /, Hipoterapia - jazda na poníkoch, Kultúrno spoločenský a športový život - účasť na výtvarných, športových súťažiach a podujatiach, Účasť na aktivitách organizovaných základnymi školami mesta,  ako aj mestom Žiar nad Hronom

 

 

 

 

 

Pin It