SEPTEMBER

 

 • Na dotyk s prírodouenvironmentálna výchova, /rozvíjať u detí ochranársky cit a vzťah k živočíchom z prírody/
 • Rozprávková knižnica - rozvíjať predčitateľskú čitateľskú gramotnosť aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc. 

 

OKTÓBER

 

 • Čarovná jeseň - prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

            EKO PROJEKT  "Náš dub"

 • Babičkin kolovrátok - úcta k starším, zapájať deti do aktivít z kultúrneho prostredia tak, aby sa v nich rozvíjala predstavivosť a zachovala ľudová kultúra a návrat k tradíciám.
 • Úcta k starším - zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organyzovaním stretnutí tématikou "úcta k starším" (posedie, kultúrny program).

 

NOVEMBER

 

 • Preteky s vetrom - sezónna aktivita realizovaná v súlade s podmienkami materskej školy - nástroj podpory, zdravia a prevencie obezity (jesenné športové aktivity).
 • Tekvičkové zvieratká - v zábavných aktivitách uplatňovať zručnosti. Fantáziou a umením vdýchnuť prírodninám lásku a ochranu prírody (tvorivé dielne, tekvicové zvieratká).

            EKO PROJEKT "Náš dub"

 

DECEMBER

 

 • Vitaj milý Mikuláš - charakterizovať a poznať význam vianočných sviatkov (besiedka s Mikulášom, rozdávanie balíčkov).
 • List Ježiškovi - posilnenie citovej výchovy a tradícií.
 • Vianoce v materskej škole - zvyšovať povedomie o ľudových tradíciách a zvykoch (vianočná besiedka).

 

JANUÁR

 

 • Zimné radovánky - pravidelným denným pohybom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí (lopárovanie na kopci, stavanie snehuliaka).

 

FEBRUÁR

 

 • Fašiangy v materskej škole - priblížiť deťom ľudové tradície.
 • Vesmírne dobrodružstvá - podporovať experimentovanie, bádanie a zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku (návšteva planetária).

 

MAREC

 

 • Kde bolo, tam bolo - dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí, podnecovať deti k tvorivému sebavyjadrovaniu prostredníctvom hier (divadielka na školskom anfiteátri)
 • Môj kamarát "kniha" - rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením.

 

APRÍL

 

 • "Aj strom vie písať - aj studnička vie rozprávať." 
 •  Turistická vychádzka - rozvíjať a posilňovať správny postoj detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred  znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia ( pozorovať vodu, vtáctvo, zvieratá, hmyz, kvety, stromy).

            DEŇ ZEME (22.4. 2020)

            EKO PROJEKT "Náš dub"

 • Kto nás chráni, kto nám pomáha - nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy s rôznymi inštitúciami v rámci výchovno-vzdelávacích činností, zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku (polícia, policajná kynológia).

 

MÁJ

 

 • Deň matiek - stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí (vystúpenie detí v MsKC).

 

JÚN

 

 • MDD - zapájať deti do aktivít, súťaží, stretnutí.

            Karneval, Vystúpenie ŠAŠO, Kynológia, Indiánsky deň, Penová šou

 • Rozlúčka predškolákov (sľub priateľstva).

 

 

 

 

Pin It