⇒ zápis na šk. rok 2021/2022 - VIDEOPREZENTÁCIA ⇐

 

 

Zameranie
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky ľudových zvykov a tradícií.

 

Cieľ
Rozvíjať individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa prostredníctvom tvorivého prostredia MŠ bohatého na kultúrno – spoločenský život zameraný na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.

 

Špecifické ciele:
1. Chrániť kultúrne dedičstvo našich predkov a udržiavať ľudové tradície .
2. Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, rozvíjať u detí environmentálne cítenie .
3. Rozvíjať a uplatňovať vlastnú jedinečnosť, schopnosti a nadanie detí.

 

Charakteristika:
Elokované pracoviska sa nachádza blízko sídliska Centrum v jedenej účelovej budove. Poskytuje celodennú starostlivosť spojenú s výchovou a vzdelávaním deťomod 2 - 6 rokov. Budova je poschodová s piatimi homénnymi triedami, ktoré majú názvy: Myšky, Slniečka, Včielky, Lienky a Motýliky. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje pod vedením 10 kvalifikovaných pedaoických zamestancov.

 

Exteriér:
Tvorí priestranný školský dvor plný zelene. Areál je prepojený so susednou ET. Tvoria ho trávnaté a spevnené plochy, množstvo nových preliezačiek, hojdačiek, oddychových zón, dvomi pieskoviskami, altánkom, ktorý sa využívajú na rôzne aktivity.
Stravovanie zabezpečuje zariadenie školského stravovania na Ul.A. Kmeťa č. 11 – výdajná školská jedáleň.

 

Interiér:
Triedy majú vlastné spálne, hygienické zariadenia, šatne, spoločnú jedáleň a zrekonštruovanú telocvičňu. Prostredie triedy s vybudovanými drevenými ľudovými domčekmi a zariadením v rámci projektu „ Ľudové zvyky a tradície očami detí“ úzko súvisí s cieľom MŠ.
Materiálno – technické zabezpečenie MŠ je na dobrej úrovni. Pomôcky, hračky, výtvarný a pracovný materiál sú pre deti voľné, viditeľne uložené v otvorených skrinkových zostavách v dostatočnom množstve. Máme záujem postupne vymieňať nábytok, ležadlá, osvetlenie, audiovizuálnu a výpočtovú techniku.

 

Projekty:
Protech, Zdravý úsmev , Ľudové zvyky a tradície očami detí, Projekt ,,Centrum športu, pohybu a zábavy"

 

Aktivity:
Krúžok Aj, rozvoj reči, práca s PC, tanečný krúžok, krúžok ľudového tanca, karate

 

 

 

Pin It