SEPTEMBER DOD

 • MOJI KAMARÁTI ŠKÔLKÁRI

Šíriť myšlienkytolerancie,akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.

OKTÓBER  babka apple 1988506 960 720 eff247971ea4ffa88626584bc7038802

 • DEŇ JABLKA SO STARÝMI RODIČMI

Podporovať zdravý životný štýl a prevencia obezity aktivitami v spolupráci so starými rodičmi.

 • JESENNÝ SPARTAN

Pohybovať sa v členitom teréne školského dvora bez zábran a strachu, vzájomne sa povzbudzovať a dopriať si víťazstvo.

 

NOVEMBER  tekvica šarkan

 • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

4.november 1829 Banská Bystrica - založenie prvej detskej opatrovne na Slovensku.

Uvedomiť si význam inštitucionálneho predšklského vzdelávania. 

 • ŠARKANOV ÚSMEV, TEKVIČKOVÉ KRÁĽOVSTVO

 Podporovať spoluprácu s rodinou, pri zhotovovaní šarkanov a vyrezávaní tekvičiek. Využívať konštruktívne metódy pri používaní pracovných nastrojov.

 

DECEMBER  mikuláš  vianočný strom

 • VITAJ MIKULÁŠ

Zažívať čarovnú atmosféru adventu. Zvyšovať povedomie o ľudových tradíciách a zvykoch, udržiavať ich.

 • VIANOČNÝ PUNČ

Zúčastniť sa osláv a sviatkov v spolupráci MŠ a rodiny. Aktívnee zapájať deti do tvorivých prác pri zhotovovaní darčekov. Spoločne s rodičmi varenie vianočného detského punču.

 

JANUÁR zimné športy

 • ZIMNÉ RADOVÁNKY

Hry so snehom a na snehu. Všímať si vlastnosti snehu a jeho využitie pri hrách (stavanie snehuliaka, guľovačka).

 

FEBRUÁR  šašo

 • PREDVEĎ SVOJU MASKU

Uplatňovať špecifické metódy tvorivej dramatiky. Zvyšovať povedomie o ľudových tradíciách - Fašiangy.

 

MAREC  rozprávky

 • ROZPRÁVKOVÝ ČAS - DETI DEŤOM 
  Dramatickú hru chápať ako komplex vzdelávacích činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí, podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu.

 

APRÍL  deň zeme hmyz

 • EBU- CHODNÍK Z PRÍRODNÍK
  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a exkurzie a vytvárať príležitosti na získanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami v EBU.
 • DOPRAVÁČIK

Podporovať rozvoj dopravnej výchovy možnosťou hier na školskom dopravnom ihrisku, s využitím dopravných prostriedkov a ostatných súčastí dopravy.

 • HMYZÍ DOMČEK

Utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, prostredníctvom praktických činností na školskom dvore (záhradke). Hrou získavať nové poznatky.

 

MÁJ 83930923 129428678571816 3491593654693265408 n deň rodiny

 • LETNÝ SPARŤAN - DEŇ RODINY

Umožniť rodičom spoločne s deťmi sa zapojiť do aktivít propagujúcich zdravý životný štýl. Sústrediť sa na činnosť na základe vôľových vlastností, prežiť tak neopakovateľné športové zážitky.

 

JÚN    deti MDD     chlapec s taškou

 • TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ

Zažívať chvíle radosti s kamarátmi 

 • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Pripraviť kamarátom, budúcim školákom nezabudnuteľnú rozlúčku s MŠ

 

Pin It