Dotácia na stravu sa poskytuje v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách)  na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole:

  • na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie z ÚPSVaR), alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (čestné vyhlásenie)
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. Táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.

Patria sem dve skupiny detí plniacich povinné predškolské vzdelávanie, obidve predkladajú na uplatnenie dotácie čestné vyhlásenie, že si na dieťa neuplatnili nárok na zvýšený daňový bonus:

  • predškolák do dovŕšenia 6 rokov - po predložení čestného vyhlásenia má dieťa nárok na dotáciu na stravu vrátane mesiaca, kedy dovŕši 6 rokov a zároveň si môže zákonný zástupca uplatniť aj nárok na daňový bonus, pretože na zvýšený daňový bonus má na základe zrušenia obedov zadarmo len kategória detí od 6 do 15 rokov.
  • predškolák od 6 rokov - po predložení čestného vyhlásenia má dieťa nárok na dotáciu na stravu ak patrí do kategórie, kedy zákonní zástupcovia neodvádzajú dane a teda nemajú nárok na daňový bonus, alebo pracujú a vzdajú sa celého daňového bonusu vrátane zvýšeného daň. bonusu.

Je povinnosťou rodiča informovať školskú jedáleň, keď dieťa prestane spĺňať podmienky na uplatnenie dotácie. Ak si túto povinnosť nesplní, môže byť vystavený trestnému stíhaniu a neoprávnenú dotáciu bude nútený vrátiť.

Dotácia sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole:

 

Cena

Dotácia

Hradí stravník

celodenná strava

1,37

1,30

0,07

desiata obed

1,14

1,30

-

desiata

0,34

-

0,34

 

 

Pin It