V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 od 1. mája do 31. mája 2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne,
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:
- a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
- b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, si môže zákonný zástupca priniesť aj OSOBNE na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko v termíne:

Od 3. mája 2021 do 7. mája 2021 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.sk

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré majú trvalý pobyt v Žiari nad Hronom (v súlade s § 59a zákona č. 245/2008 Z.z. - školský zákon).

Ostatné podmienky prijatia do MŠ – po prijatí všetkých detí stanovené zákonom:

1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v Žiari nad Hronom a obec, v ktorej majú deti TP nemá zriadenú MŠ.
2. Deti po dovŕšení troch rokov, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ.
3. Ostatné deti po dovŕšení troch rokov veku.
4. Deti mladšie ako tri roky (po dovŕšení dvoch rokov) budú prijaté výnimočne, ak to po prijatí starších detí kapacita MŠ/EP dovolí a len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.